Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad bezpieczeństwem żywności i higieną jej produkcji w restauracjach i w małej gastronomii odbędzie się w sezonie letnim. Spełnianie przez przedsiębiorców obowiązujących wymagań z zakresu prawa żywnościowego jest co roku kontrolowane przez organy urzędowej kontroli żywności, zgodnie z ustawowymi kompetencjami – informuje PIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują bieżący nadzór sanitarny m.in. nad zakładami żywienia zbiorowego (m.in. restauracjami, barami, smażalniami) oraz sklepami i kioskami spożywczymi.,

Zakres kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną obejmuje ocenę spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawnych dotyczących m.in.:

 • stanu sanitarno-technicznego i porządkowego, sposobu przyjęcia i jakości surowców i ich identyfikowalności,
 • warunków produkcji i przechowywania żywności,
 • terminów przydatności do spożycia lub dat minimalnej trwałości,
 • stanu higieny i stanu zdrowia pracowników (również sezonowych),
 • uczestnictwa w szkoleniach wymaganych w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do wykonywanej pracy,
 • sposobu przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (np. na etykietach produktów),
 • prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, w tym systemu HACCP oraz realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz produkcyjnej (GMP), które powinny być wdrożone w danym zakładzie.

Kontrole prowadzone są bez wcześniejszego zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują odpowiednie działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości (nakładają mandaty, wydają decyzje administracyjne).

W przypadku zakładów gastronomicznych w miejscowościach wypoczynkowych, w szczególności w okresie letnim oraz tuż przed otwarciem sezonu, nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad tego typu obiektami jest wzmożony, poprzez przeprowadzanie dodatkowych, wzmożonych kontroli.

Kontrole w 2017 r.

W 2017 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorowały ogółem 481.122 obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym 80.547 zakładów żywienia zbiorowego otwartego (restauracji, barów, kawiarni itp.).

W nadzorowanych obiektach żywienia zbiorowego przeprowadzono 58.746 kontroli sanitarnych, w tym 3300 kontroli interwencyjnych. Wydano 9256 decyzji administracyjnych, w tym 207 decyzji przerwania działalności całego lub części zakładu. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano 6 601 mandatami, na łączną kwotę 1.529.440 zł.

Sezon letni 2017- kontrole w wybranych województwach

Jak każdego roku, w sezonie letnim 2017 wzmożonym nadzorem objęte zostały restauracje, punkty małej gastronomii oraz inne obiekty działające w miejscowościach turystycznych.

Oto wyniki kontroli w trzech wybranych województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, w których ruch turystyczny w okresie letnim jest największy.

woj. zachodniopomorskim w okresie letnim skontrolowano 2.206 zakładów, w których przeprowadzono 2 628 kontroli sanitarnych w zakresie spełnienia wymagań obowiązującego prawa żywnościowego. Nieprawidłowości stwierdzono w 603 obiektach, a 10 unieruchomiono ze względu na nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Wydano 180 decyzji nakazujących poprawę stanu sanitarno-technicznego obiektów, a wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi było sprawdzane w trakcie kontroli sanitarnych. Za nieprawidłowości nałożono 365 grzywien w drodze mandatów karnych na kwotę 113 800 PLN. W sezonie letnim zgłoszono 209 interwencji (skarg, zażaleń, doniesień o nieprawidłowościach), z których po przeprowadzeniu niezwłocznych działań kontrolnych – 88 uznano za zasadne, a pozostałe 121 przypadków nie potwierdziło się.

woj. pomorskim przeprowadzono 1.998 kontroli w nadzorowanych zakładach żywienia zbiorowego otwartego (restauracjach, barach itp.) podczas których stwierdzono nieprawidłowości w 596 obiektach. Wydano 5 decyzji zamknięcia zakładu z powodu stwierdzonych nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Za nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarnym nałożono 323 grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 83.100 zł. Rozpatrzono 136 interwencji zgłoszonych przez konsumentów i stwierdzono, że 71 niezgodności potwierdziło się.

woj. warmińsko-mazurskim skontrolowanych zostało 1.176 zakładów żywieniowo-żywnościowych. Naruszenia wymogów sanitarno-higienicznych stwierdzono w 455 zakładach oraz wydano 3 decyzje nakazujące zamknięcie obiektu.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości techniczno-sanitarnych w zakładach prowadzono postępowania administracyjne, po zakończeniu których wydano 321 decyzji nakładających na przedsiębiorców obowiązki poprawy warunków techniczno-sanitarnych. Na osoby odpowiedzialne za zaniedbania higieniczno-sanitarne w zakresie utrzymania porządku nałożono 166 mandatów karnych na kwotę 39. 650 zł.

Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane w trakcie kontroli:

 • brak zachowania czystości bieżącej pomieszczeń i sprzętu roboczego;
 • zły stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia;
 • środki spożywcze po upływie daty minimalnej trwałości/terminu przydatności do spożycia;
 • nieprawidłowe warunki przechowywania środków spożywczych (brak ciągłości łańcucha chłodniczego, brak segregacji środków spożywczych);
 • brak orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • nieprawidłowości dotyczące GHP/GMP oraz systemu HACCP,
 • niewłaściwe postępowanie przy gromadzeniu i usuwaniu odpadów;
 • brak zachowania identyfikowalności przechowywanych środków spożywczych;

W większości przypadków nieprawidłowości stwierdzane podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych usuwane były przez przedsiębiorców w krótkim czasie lub egzekwowane przez organy nadzoru. Należy podkreślić, że stwierdzane nieprawidłowości mają różną wagę, w niektórych, rzadkich przypadkach są one bardzo poważne i prowadzą do zamknięcia zakładu, lecz najczęściej są to niezgodności, które mogą być szybko naprawione.

Kontrole w 2018 r.

Jak co roku, również w 2018 r. w okresie letnim w miejscowościach o natężonym ruchu turystycznym wzmożony zostanie nadzór nad obiektami żywienia zbiorowego (restauracjami, kawiarniami, barami oraz wszelkiego rodzaju gastronomią).

GIS zaleca

Przedsiębiorco:

 • Żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach produkcji,
  przetwarzania i dystrybucji ponoszą właściciele zakładów żywności i żywienia.
 • Jesteś odpowiedzialny za stosowanie zasad higieny i zapewnienie bezpieczeństwa żywności oferowanej konsumentowi. Oferowana i stosowana przez Ciebie żywność musi pochodzić z legalnych i bezpiecznych źródeł, być identyfikowalna oraz być prawidłowo oznakowana.

Konsumencie:

 • Pamiętaj o higienie, myciu rąk oraz przygotowaniu żywności do spożycia zgodnie z informacjami na etykiecie.
 • Zwracaj uwagę na warunki, w których przechowujesz zakupioną żywność – szczególnie w okresie letnim (etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma duże znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty, sałatki etc.).
 • Nie kupuj żywności niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi).

Red. (źródło: gis.gov.pl/ )

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ