Ekologiczna, lokalna i świeża żywność znalazła się w centrum uwagi Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów. Przedstawiciele władz lokalnych opowiedzieli się za opracowaniem polityki UE dotyczącej zrównoważonej żywności.

Wspólna i długoterminowa wizja ma uporać się z takimi głównymi problemami, jak: zagwarantowanie opłacalnej produkcji w obliczu rosnącego zapotrzebowania na żywność; zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i w dziedzinie klimatu oraz wniesienie wkładu rozwój terytorialny obszarów wiejskich UE i ich społeczności.

Żywność zrównoważona to produkty łączące w sobie własności żywności ekologicznej, lokalnej i świeżej. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa – FAO na skutek wzrostu demograficznego, zmian w diecie i przychodach, prognozowany wzrost zapotrzebowania na żywność do roku 2050 wyniesie 70 proc. Naglące staje się więc pytanie, w jaki sposób utrzymamy zrównoważone zaopatrzenie wszystkich w zdrową żywność w wystarczającej ilości?

Przedstawiciele władz lokalnych podkreślają konieczność stymulowania i podtrzymywania rozwoju systemów rolniczych o małej skali, promowania dywersyfikacji gatunków roślin uprawnych i rolnictwa ekologicznego, a także wspieranie rozwoju alternatywnych sieci dostarczania żywności, jak np. targowiska dla rolników.

Proponuje się m.in. kampanie informacyjne promujące zdrowe odżywianie się w większym stopniu roślinne, ograniczające spożycia mięsa, tłuszczów i cukru, propagowanie zakupów lokalnej i regionalnej świeżej, sezonowej żywności czy zmianę zasad dotyczących zielonych zamówień publicznych, aby umożliwić promocję lokalnej żywności

UE jest największym eksporterem produktów rolnych na świecie, a rolnictwo jest ważną częścią jej gospodarki. Sektor rolno-spożywczy zatrudnia 47 mln osób w 15 mln przedsiębiorstw, przyczyniając się do dodatniego bilansu handlowego wynoszącego prawie 18 mld euro, co stanowi 7,2 proc. całkowitej wartości eksportu z UE.

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ